Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση της εταιρείας CheMa Laboratories Αναλυτικά Εργαστήρια Ο.Ε. και η οποία αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Είναι ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες ποιότητας εφαρμόζονται και διαρκώς ανασκοπούνται με τρόπους που ορίζει το σύστημα ποιότητας της και με απώτερο στόχο την αποδεδειγμένη ικανοποίηση των πελατών της. Για το σκοπό αυτό η διοίκηση έχει ορίσει τον Τεχνικό Υπεύθυνο ως αρμόδιο για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και τον Υπεύθυνο Ποιότητας ως αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα. Η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας και για το σκοπό αυτό όλοι οι εργαζόμενοι αξιολογούνται καταλλήλως.

Για την επίτευξη των άνω η Διοίκηση θέτει μια σειρά στόχων ποιότητας οι οποίοι αφορούν το εύρος των υπηρεσιών της εταιρείας με μοναδικό γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας τους.

  • Συνεχής επένδυση σε εξοπλισμό υπηρεσίες
  • Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας του προσωπικού με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική εργασία
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους οι οποίοι καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Για την αποτελεσματικότητα των παραπάνω η εταιρεία διασφαλίζει ότι:

  • Διαθέτει όλους τους αναγκαίους πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομή
  • Διαθέτει άρτιο εξοπλισμό που ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • Εκπαιδεύει συστηματικά το προσωπικό
  • Αξιολογεί όλες τις κρίσιμες Διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
  • Ανασκοπεί το Σύστημα Ποιότητας της ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Η Πολιτική Ποιότητας της CheMa Laboratories κοινοποιείται στους εργαζόμενους της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Καθίσταται σαφές ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων και η επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στην πολιτική είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλα τα μέλη της εταιρείας