Διαπιστεύσεις & πιστοποιήσειςΚανόνας απόφασης

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Διαπιστεύσεις & πιστοποιήσειςΚανόνας απόφασης

Κανόνας απόφασης για τη συμμόρφωση των δειγμάτων που εξετάζονται στα εργαστήρια της CheMa Laboratories Αναλυτικά Εργαστήρια Ο.Ε.

Τα CheMa Laboratories, στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος ISO 17025:2017, ακολουθούν τον παρακάτω κανόνα απόφασης για να αποφαίνονται σχετικά με τη συμμόρφωση των δειγμάτων με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατά περίπτωση προδιαγραφές:

 • Εφόσον στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία ή σε κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. καθορίζονται κανόνες απόφασης, αυτοί ακολουθούνται απαρέγκλιτα (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που καθορίζονται ανοχές).
 • Στις περιπτώσεις που δεν καθορίζονται κανόνες από τη νομοθεσία ή κατευθυντήριες οδηγίες, κατά την αξιολόγηση αποτελέσματος από τα εργαστήρια της CheMa Laboratories, το οποίο κρίνεται με βάση μέγιστο ή ελάχιστο όριο θα λαμβάνεται υπόψη ο κατωτέρω κανόνας απόφασης, προκειμένου να εξετασθεί η συμμόρφωση δείγματος με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας:

  Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%,
  x-1,645u<Lmax, όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα και Lmax το ανώτατο (νομοθετικό) όριο (συμμορφούμενο αποτέλεσμα)
  x-1,645u>Lmax, όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα, και Lmax το ανώτατο (νομοθετικό) όριο (μη συμμορφούμενο αποτέλεσμα)
  x+1,645u>Lmin, όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα και Lmin το κατώτατο (νομοθετικό) όριο (συμμορφούμενο αποτέλεσμα)
  x+1,645u<Lmin, όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα και Lmin το κατώτατο (νομοθετικό) όριο (μη συμμορφούμενο αποτέλεσμα)

• Στην περίπτωση που το μετρούμενο αποτέλεσμα x συγκρίνεται με μια μοναδική δηλούμενη τιμή L, αυτό θεωρείται συμμορφούμενο σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, όταν x-2u<L<x+2u όπου u η τυπική αβεβαιότητα.

https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_04.png
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2023/04/decision-rule.png
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png