Απόβλητα

Λύματα

 • pH (Δ)
 • Θολερότητα
 • Στερεά (ολικά, διαλυμένα, αιωρούμενα)
 • Χημικώς απαιτουμενο οξυγόνο (COD)
 • Βιοχημικώς απαιτουμενο οξυγόνο (BOD)
 • Ολικό άζωτο (Ν)
 • Ολικός φώσφορος (P)
 • Αρσενικό (As)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Κοβάλτιο (Co)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Ολικό χρώμιο (Cr)
 • Εξασθενές χρώμιο

Στερεά απόβλητα

 • Βαρέα μέταλλα
 • Υδρογονάνθρακες C10-C40
 • Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH)
 • Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)

Με (Δ) σημειώνονται οι διαπίστευμένες μέθοδοι από το Ε.ΣΥ.Δ.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία αποβλήτων, παρακαλούμε επικοινωνήσετ μαζί μας.