ΥΠΑΑΤ – Δράση “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”

14 Ιουλίου, 2023by chemalab0

Δημοσιεύτηκε στις 12/07/2023 η πρόκληση της Δράσης “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης” από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ ανά προγραμματικό έτος. Για την προγραμματική περίοδο 2023, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2023 έως και την 31/07/2023. Ως μέγιστο ύψος επιλέξιμων δαπανών ανά δικαιούχο καθορίζεται το ποσό των 30.000 € σε κάθε προγραμματικό έτος.

Τα δικαιολογητικά – παραστατικά συμμετοχής που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  1. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα,
  2. εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά αναλύσεων δειγμάτων μελισσοκομικών προϊόντων, στα οποία αναγράφεται το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης ……….». Αν εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο, εκτυπώνεται με μέριμνα του εκδότη, στο πεδίο της περιγραφής του είδους ή στις παρατηρήσεις, το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης …………»,
  3. αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων μελισσοκομικών προϊόντων από το διαπιστευμένο εργαστήριο,
  4. εκκαθαριστικό σημείωμα – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου,
  5. βεβαίωση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
  6. πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τους δυνητικούς δικαιούχους της περίπτωσης β,
  7. καταστατικό φορέα για τους δικαιούχους της περίπτωσης β,
  8. απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ή του νομικού προσώπου για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του, για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων και εγγράφων,
  9. αν οι αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο του εξωτερικού και τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει αποδεικτικό διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του ΥΠΑΑΤ ή στη συνημμένη προκήρυξη που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Το CheMa Laboratories είναι διαπιστευμένα για αναλύσεις μελιού και συνεχώς διευρύνουν το αντίστοιχο πεδίο διαπίστευσης τους. Το κόστος των διαπιστευμένων αναλύσεων που πραγματοποιούνται στα CheMa Laboratories μπορούν να καλυφθούν από τη συγκεκριμένη δράση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2741085681 ή στο info@chema.gr, ενώ πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου μας, στο μενού Υπηρεσίες – Μέλι & προϊόντα μέλισσας.

Leave a Reply