Διαπιστεύσεις

Τα χημικά εργαστήρια της CheMa Laboratories Ο.Ε. είναι σε διαδικασία διαπίστευσης σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 17025:2017. Για τις αναλυτικές δοκιμές χρησιμοποιούνται πρότυπες μεθόδοι κατά ISO, APHA, AOAC, EPA, κλπ.

Τα εργαστήριά μας συμμετέχουν σε σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών, χρησιμοποιούν πρότυπα υλικά αναφοράς και διακριβωμένο εξοπλισμό έχοντας ως στόχο την ορθή και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών τους.