Μελέτη διάρκειας ζωής προϊόντων

Σημαντικό στάδιο κατά την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος αποτελεί η εκτίμηση του χρόνου ζωής   του (ημερομηνία λήξης), μελετώντας τη μεταβολή φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του.

Εφαρμόζονται μακροπρόθεσμα πρωτόκολλα και δοκιμές επιταχυμένου ελέγχου, με σκοπό τον καθορισμό της διάρκειας ζωής των προϊόντων, με σκοπό να η τελική του ποιότητα και ασφάλεια.