Τα CheMa Laboratories, στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος ISO 17025:2017,
ακολουθούν τον κανόνα απόφασης που περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο,
για να αποφαίνονται σχετικά με τη συμμόρφωση των δειγμάτων με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατά περίπτωση προδιαγραφές.