Ελαιόλαδο

Τα κριτήρια ποιότητας του ελαιολάδου έχουν προταθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (International Olive Council), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζονται στον Κανονισμό ΕΚ 2568/1991, καθώς και τροποποιήσεις αυτού.

Η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων από το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού μέχρι την ελαιοποίηση και την αποθήκευσή του.

Τα εργαστήριά μας παρέχουν πλήρες πακέτο αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου, καθώς και συμβουλές σχετικά με την τυποποίηση και την εξαγωγή του.

Ελαιόλαδο / Φυτικά έλαια

 • Οξύτητα (Δ, COI)
 • Αριθμός Υπεροξειδίων (Δ, COI)
 • Κ232, Κ268, ΔΚ (Δ, COI)
 • Υγρασία και πτητικά συστατικά (COI)
 • Προφίλ λιπαρών οξέων
 • Κηροί
 • Στερόλες
 • Αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων
 • Προφίλ βιοφαινολών / Ισχυρισμός υγείας
 • ΔECN42
 • Στιγμασταδιένια
 • Βιταμίνη Ε (a-τοκοφερόλη)
 • Υγρασία και πτητικές ενώσεις
 • Δείκτης διάθλασης
 • Οξειδωτική σταθερότητα – Rancimat
 • Οργανοληπτική εξέταση (πάνελ)

Επιμολυντές ελαιολάδου

 • Αλογονωμένοι πτητικοί διαλύτες
 • Πλαστικοποιητές
 • Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH)
 • Βαρέα μέταλλα

Καρπός ελιάς και πυρήνας

 • Υγρασία
 • Ελαιοπεριεκτικότητα

Με (Δ) σημειώνονται οι διαπίστευμένες μέθοδοι από το Ε.ΣΥ.Δ.

Με (COI) σημειώνονται οι μέθοδοι που είναι αναγνωρισμένες από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.